Maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn in het leven geroepen voor werknemers die geen gebruik konden maken van een lunch in de bedrijfskantine. Zij konden hiermee dan een maaltijd afrekenen in een restaurant of eten kopen. In eerste instantie vormden maaltijdcheques een tegemoetkoming in de lunchkosten van een werknemer. Tegenwoordig zijn elektronische maaltijdcheques bedoeld als extra inkomsten voor alle werknemers en vormt het een aanvulling op het basisloon.

Maaltijdcheques zijn interessant voor alle ondernemingen. Iedere bedrijfssector kan kiezen voor maaltijdcheques en onderdeel laten zijn van de bedrijfscultuur. Ook kleine ondernemingen van minimaal één werknemer kunnen hiervan gebruik maken en ook bedrijven die wel over een bedrijfsrestaurant beschikken. Er zijn een aantal bedrijven die zich hebben toegelegd op de uitgifte van maaltijdcheques.

Enkele daarvan zijn Sodexo, Edenred, Monizze en E-ve. Zij verzorgen het toekennen van een elektronische kaart op naam van de werknemer. Hierop kan dan het saldo van een maaltijdcheque gestort worden. De maaltijdcheques kunnen vervolgens worden gebruikt voor het betalen van de lunch in de bedrijfskantine, maar deze kunnen ook besteed worden aan het inkopen van kant-en-klare voedingsmiddelen en drinken in een aantal grote supermarkten.

Hoe wordt het maaltijdcheque bedrag bepaald?

Het bedrag van maaltijdcheques kan door de werkgever nader bepaald worden. De minimale werknemersbijdrage is €1,09. De maximale werkgeversbijdrage is €6,91. Het meest interessante voor uw werknemers is dan ook de maaltijdcheque met een waarde van €8. De werknemer betaalt een eigen wettelijk verplichte bijdrage, zodat deze vergoeding niet als loon wordt aangemerkt. Deze bijdrage wordt ingehouden op het nettoloon. Het rendement dat hier tegenover staat betekent extra koopkracht voor de werknemer.

Het bedrag van de maaltijdcheque wordt vastgelegd in de collectieve of individuele arbeidsovereenkomst. Dit is ook een voorwaarde om een maaltijdcheque te kunnen aanvragen en verstrekken. Als werkgever kunt u zelf een aantal personeelscategorieën vaststellen. U kunt dat doen op basis van objectieve criteria. Zo kan de functie, werktijden en dienstverband bepalend zijn bij het vaststellen van het bedrag van de maaltijdcheque.

Wat zijn de voordelen van maaltijdcheques?

Een maaltijdcheque wordt, naast de effectieve vergoeding van de lunchkosten, steeds meer als een manier gezien om de werknemers extra te belonen en te motiveren. Het kan een interessante aanvulling op het loon vormen, zonder dat daar een loonsverhoging voor nodig is. Dit betekent voor u als werkgever een aanzienlijke besparing op de loonkosten, terwijl het tevens voor de werknemer fiscale voordelen biedt.

In geval van een eventuele salarisverhoging moet u er een aardig schepje bovenop doen, wil de werknemer daar iets van kunnen merken in zijn portemonnee. Dit komt door het grote verschil tussen bruto loon en netto loon en de inhoudingen op het loon vanwege belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. De maaltijdcheque vormt dan ook een mooie aanvulling op het loon zonder dat er sprake hoeft te zijn van een loonsverhoging met de daaraan verbonden hoge kosten voor de werkgever.

Maaltijdcheques: voordelen en hoe aanvragen?

Het voordeel van maaltijdcheques is dat het een goede aanvulling op het basisloon van de werknemer vormt en dat het betaalbaar blijft voor u als onderneming en u maximaal winst kan blijven maken. Het biedt tevens voordeel voor de werknemer, omdat er verder niets hoeft te worden afgedragen aan loonbelasting. Tevens geeft het de werknemer de zekerheid van extra inkomen, aangezien het contractueel is vastgelegd.

Voorwaarde is wel dat het toekennen van maaltijdcheques niet mag gelden als vervanging van loon en voor de uitbetaling van bonussen en premies. Een ander voordeel, naast het bovengenoemde financiële voordeel, is het tegengaan van veelvoorkomende afwezigheid onder werknemers. De maaltijdcheques vormen een extra stimulans om op het werk te verschijnen, want deze kunnen niet geïnd worden bij ziekte of afwezigheid.

Het maximale aantal cheques is gekoppeld aan het aantal wettelijke arbeidsdagen en kan daarom ook niet meer bedragen dat het aantal gewerkte dagen. Maaltijdcheques worden alleen uitgegeven gedurende de dagen dat een werknemer effectief heeft gewerkt. Het is dan ook belangrijke prikkel voor uw werknemers om goed te blijven presteren.

Ontdek zelf de voordelen!

Vergelijk GRATIS offertes

Wat zijn de voordelen van maaltijdcheques voor bedrijfsleiders?

Het principe van gelijke behandeling is bij de uitgifte van maaltijdcheques ook van toepassing. Als deze worden toegekend aan een bepaalde werknemer, hebben andere werknemers binnen uw onderneming daar ook recht op. Dit houdt in dat ook bedrijfsleiders voor maaltijdcheques in aanmerking komen. Ook als u zelfstandig bedrijfsleider bent, zijn maaltijdcheques een optie.

De voorwaarde waaraan u moet voldoen is wel dat de waarde van zo’n maaltijdcheque niet hoger is dan het maximumbedrag toegekend aan andere werknemers. U kunt zelf verschillende personeelscategorieën instellen met daaraan gekoppeld een bepaalde waarde voor de maaltijdcheque.

Het is wel belangrijk om te weten dat een groot verschil in de waarden van maaltijdcheques een gevoel van ongelijke behandeling in de hand kan werken, hetgeen de motivatie niet ten goede komt. Vaak is het daarom verstandiger te kiezen voor een uniforme waarde van de maaltijdcheques. Wel kan een alternatieve berekening erop worden toegepast als een werknemer deeltijds werkt of een flexibel aantal uren per week.

Hoe maaltijdcheques aanvragen?

Er zijn verschillende ondernemingen die maaltijdcheques aanbieden en de verwerking daarvan verzorgen.

Als u ertoe besluit om maaltijdcheques aan te vragen, moet u eerst een aantal stappen doorlopen. Het belangrijkste is dat u er zeker van moet zijn dat aan een aantal voorwaarden is voldaan. Vervolgens kunt u contact opnemen met de leverancier en een offerte aanvragen. Als u daarna een bestelling wilt plaatsen, gaat u een dienstverleningsovereenkomst aan met de door u gekozen leverancier.

De volgende zaken moet u als werkgever even checken:

  • Is het toekennen van maaltijdcheques opgenomen in het arbeidscontract van de betreffende werknemer? Dit is namelijk een voorwaarde die gesteld wordt, ook door uw leverancier.
  • Heeft u de waarde van de maaltijdcheque vastgesteld en vermeld in de arbeidsovereenkomst?
  • Heeft u gecontroleerd of het aantal toegekende cheques het aantal werkdagen niet overschrijdt?
  • Heeft u het al geregeld dat de maaltijdcheques minimaal één keer per maand worden uitgekeerd? Dit is namelijk wettelijk vereist.
  • Beschikt u over de relevante gegevens van uw werknemers voor een goede tenaamstelling van de maaltijdcheques?

Kan ik ook maaltijdcheques voor een halve dag aanvragen?

Als het verstrekken van maaltijdcheques is overeengekomen in het arbeidscontract, heeft een werknemer recht op een maaltijdcheque voor iedere dag dat hij heeft gewerkt. Dit betekent dat ook werknemers die deeltijds werken een maaltijdcheque ontvangen voor iedere werkdag, ongeacht het aantal uren. Zo geldt dat een persoon die 3 halve dagen werkt en bijvoorbeeld 2 hele dagen ook 5 cheques krijgt toebedeeld.

Er worden alleen maaltijdcheques uitgekeerd als er daadwerkelijk een arbeidsprestatie is geleverd en dus niet in geval van ziekte of verlof. In bepaalde situaties kan van deze berekening worden afgeweken.

Ondernemingen die arbeidscontracten met een flexibel aantal arbeidsuren hanteren, kunnen het aantal toe te kennen maaltijdcheques berekenen door een vergelijking te maken met een maximaal aantal arbeidsuren per dag voor een bepaalde functie. Het aantal gewerkte uren kan dan gedeeld worden door het aantal uren in het functieprofiel.